Inleiding                                                                                  

AB Werkt ziet diversiteit, gelijke behandeling en inclusie als fundamentele waarden in onze organisatie. Dit betekent voor AB Werkt: het creëren van een divers, gelijkwaardig en inclusief werkklimaat waarin de eigenschappen en talenten van alle verschillende medewerkers optimaal tot hun recht komen. AB Werkt is toegewijd aan het bevorderen van een werkomgeving waarin al haar (toekomstige) medewerkers zich gerespecteerd, gewaardeerd en gelijk behandeld voelen, ongeacht hun achtergrond, kenmerken of identiteit.

AB Werkt staat daarnaast voor een inclusieve arbeidsmarkt. De uitzendbranche vormt voor veel groepen dé toegang tot de arbeidsmarkt en dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan.

AB Werkt streeft een bedrijfscultuur na, waarin iedereen duurzaam betrokken is om deze missie te omarmen en iedereen deze ook als zodanig ervaart.

Doel

Het bevorderen van diversiteit, gelijke behandeling en inclusie binnen AB Werkt, binnen de werkomgeving van haar opdrachtgevers en binnen de arbeidsmarkt in het algemeen. Het tegengaan van elke vorm van discriminatie. Het creëren en bieden van een werkklimaat waarin alle kandidaten en medewerkers zich veilig voelen, worden gerespecteerd en gelijke kansen hebben én ervaren om hun potentieel optimaal te benutten.

Uitgangspunten

Om dit doel te realiseren, gelden de volgende uitgangspunten ten aanzien van de omgang met diversiteit en inclusie binnen onze organisatie:

 • Het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie
  • Bij het opstellen en plaatsen van advertenties voor vacatures wordt geen voorkeur opgenomen ten aanzien van geslacht, leeftijd of afkomst.
  • We maken geen onderscheid bij sollicitaties op geslacht, afkomst of leeftijd. Dergelijke specifieke vraag vanuit de klant nemen we niet in behandeling. De selectiecriteria worden zodanig vastgesteld dat zij geen direct of indirect discriminerende elementen bevatten.
  • Bij het inschrijven van uitzendkrachten en/of interne sollicitanten worden geen aantekeningen gemaakt omtrent geslacht, genderidentiteit- en expressie, ras, leeftijd, nationaliteit, godsdienst en levensovertuiging, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid, handicap en gezondheidstoestand.
  • We selecteren kandidaten op basis van hun vaardigheden, talenten en ervaring en laten ons enkel leiden door functionele eisen. We beoordelen onze kandidaten niet op basis van hun leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, ras of huidskleur, nationaliteit of afkomst, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, geloof, of andere niet-functionele kenmerken.
  • We dragen het beleid ter voorkoming van discriminatie ook actief uit naar opdrachtgevers om hen te laten zien waar we voor staan.
  • We gaan het gesprek aan met opdrachtgevers die discrimineren om bewustwording te bevorderen.
  • Het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen

   •  We blijven bouwen aan een divers medewerkersbestand dat verschillende achtergronden, ervaringen, perspectieven en ideeën vertegenwoordigt.
   • We beoordelen onze medewerkers niet op basis van hun leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, ras of huidskleur, nationaliteit of afkomst, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, geloof, soort contract of arbeidsduur.
   • Ons beleid ten aanzien van diversiteit, gelijke behandeling en inclusie maakt vast onderdeel uit van de onboarding van interne medewerkers.
   • We blijven werken aan een werkomgeving die de waarden van inclusie en diversiteit weerspiegelt. Dit omvat het faciliteren en aanmoedigen van open communicatie en samenwerking, het open staan voor feedback van onze medewerkers over diversiteit en inclusie, en het bieden van gelijke loopbaan- en ontwikkelingskansen.
   • We bieden training en ontwikkeling aan onze medewerkers aan om hen te helpen hun kennis en begrip van diversiteit en inclusie te vergroten.
   • We bevorderen een cultuur waarin respect, begrip en veiligheid van alle medewerkers wordt getoond.
   • We hebben een werkgroep D&I ingesteld om ons te helpen bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van ons beleid. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen en achtergronden.
   • Het beleid rondom diversiteit en inclusie wordt actief uitgedragen, zowel intern (intranet / medewerkersportal), als extern (op website / onderdeel van algemene voorwaarden).
   • We gebruiken onze interne communicatiekanalen om medewerkers te informeren over diversiteits- en inclusie-initiatieven, successen en uitdagingen.
   • We hanteren inclusieve taal en beelden in al onze communicatie-uitingen.
   • We zetten ook externe middelen in om commitment aan diversiteit en inclusie te monitoren en indien nodig hier actie op uitvoeren.
   • We geven voorkeur aan partners en leveranciers die dezelfde waarden hanteren.
   • Medewerkers die zich gediscrimineerd voelen, kunnen terecht bij hun leidinggevende, bij één van de vertrouwenspersonen of bij de afdeling HR. In onze klokkenluidersregeling staat zowel de meldingsprocedure discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag opgenomen, als de manier waarop melders in bescherming worden genomen.
   • Ten aanzien van discriminatie, pesten, intimidatie en ander ongewenst gedrag geldt een zerotolerancebeleid.

 

   • Het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid

Samen werken betekent ook samen verantwoordelijkheid dragen voor het werkklimaat en de manier van samenwerken.

De directie van AB Werkt is primair verantwoordelijk voor het voeren van actief beleid op het gebied van D&I, sociale veiligheid en gelijke behandeling. Dit omvat ook het periodiek evalueren van onze voortgang op het gebied van diversiteit en inclusie en het actueel houden van het beleid.

Managers en teamleiders zijn medeverantwoordelijk voor het bevorderen van een veilig en inclusief werkklimaat. Elke leidinggevende dient als rolmodel en ambassadeur te fungeren en het beleid actief uit te dragen, na te (laten) leven en te laten ervaren.

AB Werkt verwacht van al haar medewerkers om actief bij te dragen aan het creëren en onderhouden van een inclusieve, veilige en respectvolle werkomgeving, het voorkomen en/of melden van ongewenst gedrag, en om niet te discrimineren of mee te gaan in discriminerende verzoeken van opdrachtgevers.

Conclusie

Diversiteit en inclusie zijn essentieel voor het succes van AB Werkt. Door middel van dit beleid streven we ernaar een werkomgeving te creëren waarin al haar medewerkers zich gewaardeerd voelen, hun volledige potentieel en allerlei verschillende talenten kunnen benutten. AB Werkt is toegewijd aan het bevorderen van diversiteit en inclusie op alle niveaus van onze organisatie en blijft actief werken aan het realiseren en in stand houden van de doelstelling van dit beleid.

 

Herten, september 2023

Directie AB Werkt Zuid-Nederland
namens deze

D. Royakkers
HR-Directeur

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden