Schrijf je in bij AB!

Vacatures ledenraad AB Werkt

Profielschets Ledenraad coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland


Algemeen

De coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is de full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarisch ondernemers en klanten in de niet agrarische markt. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren. Het werkgebied omvat Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is een coöperatie met 4200 leden, circa 200 medewerkers in vaste dienst en een omzet van €110 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet zo'n 3000 professionals in om haar klanten van dienst te zijn.

AB Werkt brengt arbeid tot waarde door:

De context waarbinnen AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, prijzen staan onder druk, de arbeidsmarkt is heel dynamisch en de overheid stelt hogere formele eisen, waardoor de bedrijfsvoering voortdurend complexer wordt.

AB Werkt Zuid-Nederland kiest een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om met succes te opereren binnen deze context. De organisatie kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+-model. Dat houdt in het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen.

De Ledenraad

Taken

De ledenraad heeft de taken die de wet toekent aan de algemene vergadering van de coöperatie en voorts alle taken die voortvloeien uit de statuten en reglementen van de coöperatie.

De taken en bevoegdheden van de ledenraad omvatten:

De ledenraad ontvangt de nodige informatie om ledenzeggenschap en ledeninvloed uit te oefenen.

Statutaire bevoegdheden

Tot de statutaire taken en bevoegdheden behoren onder meer:

Adviesbevoegdheden

De ledenraad kan te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, zowel aan het bestuur als de RvC adviezen geven. Over een aantal onderwerpen wordt - al dan niet periodiek - aan de ledenraad advies gevraagd:

Omvang en samenstelling

De ledenraad bestaat uit 30 leden. De ledenraad wordt zodanig samengesteld dat de leden een evenwichtige verdeling kennen over het werkgebied van AB Zuid-Nederland en over de diverse agrarische deelsectoren. De ledenraadsleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van de vacaturecommissie.

Werkwijze

De ledenraad vergadert circa 4 maal per jaar.
De ledenraad vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zelf geen stemrecht heeft in de ledenraad.

Vereisten

De volgende eisen worden gesteld aan de ledenraadsleden:

Meer informatie en solliciteren

Heeft u interesse in de functie van ledenraadslid bij AB Werkt Zuid-Nederland, stuur dan uw motivatiebrief met CV naar agrosveld@ab-werkt.nl. De sluitingstermijn is 16 augustus 2020. Voor meer informatie kunt u bellen 0475-352030.