Schrijf je in bij AB!

Vacatures Ledenraad

Wij zoeken nieuwe ledenraadsleden

Vanaf eind dit jaar zijn er vier vacatures voor de ledenraad van AB Werkt Zuid-Nederland. Bekijk hieronder de profielschets en hoe u kunt solliciteren.

Algemeen

De coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is de full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarisch ondernemers en klanten in de niet agrarische markt. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en gespecialiseerde werkzaamheden in agrarische en aanverwante sectoren. Het werkgebied omvat Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is een coöperatie met ruim 4500 leden, circa 200 medewerkers in vaste dienst en een omzet van € 115 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet meer dan 3000 professionals in om haar leden en klanten van dienst te zijn.

AB Werkt brengt arbeid tot waarde door:

De context waarbinnen AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, prijzen staan onder druk, de arbeidsmarkt wordt krapper en de overheid stelt steeds zwaardere formele eisen, waardoor de bedrijfsvoering steeds complexer wordt.

AB Werkt Zuid-Nederland kiest een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om met succes te opereren binnen deze context. De organisatie kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+-model. Dat houdt in het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen.

De Ledenraad

Taken
De ledenraad heeft de taken die de wet toekent aan de algemene vergadering van de coöperatie en voorts alle taken die voortvloeien uit de statuten en reglementen van de coöperatie.

De taken en bevoegdheden van de ledenraad omvatten:

De ledenraad ontvangt de nodige informatie om ledenzeggenschap en ledeninvloed uit te oefenen.

Statutaire bevoegdheden
Tot de statutaire taken en bevoegdheden behoren onder meer:

  1. het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen van de coöperatie, behoudens de reglementen waarvan is bepaald dat deze door een ander orgaan worden vastgesteld;
  2. het benoemen van de leden van de RvC overeenkomstig en met inachtneming van de statutaire regeling.
  3. het vaststellen van de jaarrekening en het in het kader daarvan met inachtneming van de statuten beslissen over de bestemming van de winst;
  4. het beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur en het toezicht daarop door de RvC;
  5. het vaststellen van de vergoeding(systematiek) van de leden van de RvC;
  6. het beslissen over fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie.

Adviesbevoegdheden
De ledenraad kan te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, zowel aan het bestuur als de RvC adviezen geven. Over een aantal onderwerpen wordt - al dan niet periodiek - aan de ledenraad advies gevraagd:

Omvang en samenstelling
De ledenraad bestaat uit 30 leden. De ledenraad wordt zodanig samengesteld dat de leden een evenwichtige verdeling kennen over het werkgebied van AB Zuid-Nederland en over de diverse agrarische deelsectoren. De ledenraadsleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van de vacaturecommissie. 

Werkwijze
De ledenraad vergadert circa 4 maal per jaar.
De ledenraad vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zelf geen stemrecht heeft in de ledenraad.

 Waaraan voldoet een Ledenraadslid?
Een ledenraadslid voldoet aan de volgende eisen:

Meer informatie en solliciteren
Heeft u interesse in de functie van ledenraadslid bij AB Werkt Zuid-Nederland, stuur dan uw motivatiebrief met CV naar agrosveld@ab-werkt.nl. De sluitingstermijn is 16 augustus 2019. 
Voor meer informatie kunt u bellen 0475-352030.
Meer informatie over onze organisatie vindt u op de website.