Schrijf je in bij AB!

Uitleg loonstrook

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Handige links

Wil je meer weten, kijk dan ook eens op:

www.belastingdienst.nl

www.rijksoverheid.nl

www.stigas.nl

Click here for an explanation of your payslip.

De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken. Per blok geven we je een uitleg.

Blok 1 - Werknemer

Jouw naam en adresgegevens

Blok 2 - Werkgever

De adresgegevens van de BV van AB Werkt waarvoor je werkt.

Blok 3 - Basisgegevens

Weeknummer en jaartal: weeknummer en jaartal waarop de verloning betrekking heeft.

Personeelsnummer: iedere medewerker van AB Werkt heeft een uniek personeelsnummer. Lever je urenstaten in, vermeld dan dit nummer en je naam ook op de urenstaat.

Datum in dienst: de datum dat je in dienst bent getreden

Geboortedatum: spreekt voor zich. Controleer bij je eerste loonstrook of deze correct is.

Burgerservicenr.: dit is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Je vindt dit nummer ook terug op je paspoort, rijbewijs en ID.

Tabelkleur: de witte tabel wordt gebruikt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Tabelsoort: voor de loonheffing wordt de weektabel toegepast.

Minimumloon: het uurloon dat je minimaal moet verdienen volgens de Nederlandse wet.

LH korting: is er heffingskorting toegepast? Ja of Nee. Heffingskortingen zijn kortingen op inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Behalve algemene korting kun je voor meerdere kortingen in aanmerking komen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Jaarloon: Het jaarloon bijzonder tarief is het loon loonheffing (fiscale loon) van het vorige kalenderjaar. Op basis van dit bedrag wordt het 'Percentage Loonheffing Bijzonder Tarief' bepaald. Bij nieuwe werknemers wordt het loon loonheffing omgerekend naar jaarbasis.

Bijzonder tarief (%): De loonbelasting die je moet betalen over het bijzonder loon, zoals vakantiegeld en overwerkloon.

Fase (code): Fase waarin je werkt volgens de cao voor uitzendkrachten.

Blok 4 – Loonberekening

Dit blok begint met de naam van het bedrijf waar je werkt. Daarop volgt de cao die op jou van toepassing is en in welke loonschaal en trede je bent ingedeeld.

Normale uren: Het totaal aantal gewerkte uren in die week. Bij 'bedrag' staat jouw bruto-uurloon.

Toeslaguren: Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het bijbehorende toeslagpercentage.

Overuren: Het aantal overwerkuren dat je hebt gewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage.

Verder kunnen hier nog andere bruto uursoorten en vergoedingen staan vermeld, zoals bijvoorbeeld opgenomen verlofuren, tijd voor tijd-uren, bruto-vergoedingen of bonusuitkeringen.

Wachtdagcompensatie: Heb je een contract Fase A met uitzendbeding en word je ziek, dan krijg je  vanaf de derde dag ziekengeld. De wachtdagcompensatie is een toeslag ter compensatie van de eerste twee dagen dat je niets betaald krijgt. Bij andere contractvormen krijg je al vanaf de tweede dag ziekengeld en vervalt de wachtdagcompensatie.

Premie Ziektewet aanvulling – werknemer: heb je een contract Fase A met uitzendbeding, dan wordt er premie voor de aanvullende ziektewet ingehouden.

StiPP plus premie – werknemer: Dit is het bedrag dat je aan jouw pensioenvoorziening afdraagt (Pensioenpremie Plus via StiPP). Dit bedrag gaat van je brutosalaris af.

Loon voor de werknemersverzekeringen: over het bedrag dat hier staat, betaal je werknemersverzekeringen. AB Werkt draagt hiervoor premies af. Het loon voor de werknemersverzekeringen is het brutoloon min de bedragen die je betaalt voor o.a. pensioen.

Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen: over dit loon wordt loonheffing ingehouden.

Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen: de loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het loon voor loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Totaal netto: het resultaat van het bruto/netto traject vóór belastingvrije vergoedingen/inhoudingen.

Indien van toepassing vind je hierna de netto vergoedingen en/of inhoudingen. Deze kunnen bestaan uit o.a.:

Premie WGA inhouding: (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dit is een inhouding van de premie voor een WGA-uitkering. Een WGA-uitkering is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Een WGA-uitkering vult de eigen inkomsten aan. Uitgangspunt van de regeling is dat de werknemer zoveel mogelijk aan het werk blijft.

Inhouding huisvestingskosten en/of zorgverzekering: bedrag dat AB Werkt inhoudt om de zorgverzekering en/of de huisvestingskosten te betalen.

Uit te betalen bedrag: het bedrag dat je krijgt uitbetaald.

Verrekende arbeidskorting: Arbeidskorting is een belastingvrije som die verwerkt is in de loonheffingtabellen. De hoogte is afhankelijk van je inkomen en leeftijd.

Blok 5 - Reserveringen

Vakantiegeld: hier staat het bedrag dat je opbouwt aan vakantiegeld. Het vakantiegeld (meestal 8% van je brutosalaris) wordt jaarlijks in juni uitgekeerd.

Vakantieuren Bovenwettelijk: bij 'saldo' vind je het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantieuren Wettelijk: bij 'saldo' vind je het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren zijn samen het aantal uren dat je aan verlof kunt opnemen. Voor medewerkers met een contract Fase A met uitzendbeding staat hier het bedrag dat je aan wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren hebt opgebouwd. Door dit bedrag te delen door jouw bruto-uurloon krijg je het aantal uren dat je op kunt nemen voor vakantie en/of vrije dagen.

Kort verzuim: Ook wel bijzonder verlof genoemd. In fase A met uitzendbeding wordt hier een bedrag voor gereserveerd. Op het moment dat je buitengewoon verlof (kort verzuim) aanvraagt, word je doorbetaald uit deze reservering, mits het bedrag voldoende is. De reservering wordt in ieder geval tweejaarlijks (in juni en december) uitbetaald. Heb je een ander contract, dan krijg je kort verzuim doorbetaald.

Feestdagen: Heb je een contract Fase A met uitzendbeding, dan reserveer je een bedrag ter compensatie van de feestdagen. In weken met feestdagen worden deze dagen betaald uit deze reservering, mits het opgebouwde bedrag voldoende is. Heb je een ander contract, dan wordt hier niet apart voor gereserveerd maar krijg je de feestdagen doorbetaald op basis van je arbeidspatroon.

Tijd voor tijd: dit zijn de overwerkuren die je op een andere dag vrij op kunt nemen.

Blok 6 – Betalingsspecificatie

In dit blok staat het bedrag vermeld dat je uitbetaald krijgt, wie de begunstigde is en naar welk rekeningnummer het bedrag wordt overgemaakt. Tevens wordt het weeknummer vermeld waarop het bedrag van toepassing is.

Saldo oud: Soms kan het zijn dat je over een vorige week teveel of te weinig salaris hebt ontvangen. Het bedrag hiervan staat in deze kolom.

Bedrag: hierbij staat het uit te betalen bedrag van deze periode.

Saldo nieuw: Hier staat het totale bedrag dat tot en met deze week aan je wordt uitbetaald.

AB Werkt op Twitter
AB Werkt op Facebook