Schrijf je in bij AB!

Uitleg loonstrook

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Handige links

Wil je meer weten, kijk dan ook eens op:

www.belastingdienst.nl

www.rijksoverheid.nl

www.stigas.nl

Click here for an explanation of your payslip.

De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken. Per blok geven we een uitleg.

Blok 1

Jouw adres gegevens, inclusief jouw werknemersnummer

Blok 2

Adresgegevens van AB Werkt Service BV

Weeknummer en jaartal: weeknummer en jaartal waarop de verloning betrekking heeft

Stuknummer (SBGSERnummer): het unieke nummer van deze verloning

In dienst: Datum dat je in dienst bent getreden.

Uit dienst: Indien van toepassing staat hier de datum dat je uit dienst treedt.

Fase: Fase van de cao voor uitzendkrachten waarin je werkt.

BSN/Sofi-nr: Dit is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Je vindt dit nummer ook terug op je paspoort, rijbewijs en ID.

Geboortedatum: Spreekt voor zich. Controleer bij je eerste loonstrook of deze correct is.

Tabelsoort: voor de loonheffing wordt de weektabel toegepast.

Minimum loon: Het loon dat je minimaal moet verdienen volgens de Nederlandse wet.

Voordeelregel: Hierbij wordt dan automatisch het voor jouw situatie het meeste gunstige tarief toegepast (normaal of Bijzonder).

LH korting: Is er heffingskorting toegepast? J = Ja of N = Nee.

Heffingskortingen zijn kortingen op inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Behalve algemene korting kun je voor meerdere kortingen in aanmerking komen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Jaarloon: Het jaarloon bijzonder tarief is het loon loonheffing (fiscale loon) van het vorige kalenderjaar. Op basis van dit bedrag wordt het ‘Percentage Loonheffing Bijzonder Tarief’ bepaald. Bij nieuwe werknemers wordt het loon loonheffing omgerekend naar jaarbasis.

% BT: Bijzonder tarief:  De loonbelasting die je moet betalen over het bijzonder loon, zoals vakantiegeld en overwerkloon. Indien de voordeelregel van toepassing is kan het zijn dat er niet gerekend wordt met het percentage bijzonder tarief maar met de reguliere loonbelastingtabellen.

Tabelkleur: witte tabel die wordt gebruikt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Blok 3

Uren gewerkt: Het aantal gewerkte uren in die week. Bij ‘bedrag/Perc’ staat jouw bruto-uurloon.

Toeslaguren: Het aantal uren dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het bijbehorende toeslagpercentage. Toeslaguren worden op twee regels getoond. Eenmaal met het 100% deel en eenmaal met het toeslagdeel. 

Overuren: Het aantal overwerkuren dat je hebt gewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage. Overuren worden op twee regels getoond. Eenmaal met het 100% deel en eenmaal met het overuurdeel.

Wachtdagcompensatie: Heb je een contract Fase A met uitzendbeding en word je ziek, dan krijg je  vanaf de derde dag ziekengeld. De wachtdagcompensatie is een toeslag ter compensatie van de eerste twee dagen dat je niets betaald krijgt. Bij andere contractvormen krijg je al vanaf de tweede dag ziekengeld en vervalt de wachtdagcompensatie.

Pensioenpremie StiPP plus: Dit is het bedrag dat je aan jouw pensioenvoorziening afdraagt (Pensioenpremie Plus via Stipp). Dit bedrag gaat van je brutosalaris af.

Aanvullende ZW: Heb je een contract fase A met uitzendbeding dan wordt er premie voor de aanvullende ziektewet ingehouden.

Aanvullende ZW bijz tarief: Heb je een contract fase A met uitzendbeding dan wordt er premie voor de aanvullende ziektewet ingehouden. Dit geldt indien er sprake is van bijzondere beloningen.

Loon werknemersverzekeringen: Over het bedrag dat hier staat, betaal je werknemersverzekeringen. Het SVW-loon is het brutoloon min de bedragen die je betaalt voor o.a. pensioen.

Loon voor LB/PH tijdvak: (Loon voor loonbelasting/premieheffing.) Loon voordat loonheffing is ingehouden.

Loon voor LB/PH bijz. tarief: (Loon voor loonbelasting/premieheffing.) Dit geldt indien er sprake is van bijzondere beloningen.

Loonbelasting/premie volksverz. tijdvak: De loonbelasting / premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het loon voor LB/PH tijdvak.

Loonbelasting/premie volksverz. bijz. tarief: De loonbelasting / premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het loon voor LB/PH bijzonder tarief.

Opname t.v.t: je kunt door de opgebouwde tijd voor tijd uren op een andere dag vrij nemen. In blok 5 kun je zien hoeveel je inmiddels hebt opgebouwd.  

Netto loon tijdvak:  het resultaat van het bruto/netto traject voor de normale beloning.

Netto loon bijz. tarief: het resultaat van het bruto/netto traject voor de bijzondere beloningen

Belastingvrije vergoedingen/inhoudingen: het saldo aan netto vergoedingen en/of inhoudingen in deze periode

Inhouding zorgverzekering en/of huisvesting: bedrag wat AB Werkt inhoudt om de zorgverzekering en/of de huisvestingskosten te betalen.

Inhouding premie WGA: (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten): Dit is een inhouding van de premie voor een WGA-uitkering. Een WGA-uitkering is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Een WGA-uitkering vult de eigen inkomsten aan. Uitgangspunt van de regeling is dat de werknemer zoveel mogelijk aan het werk blijft.

Te verrekenen vanuit vorige: soms kan het zijn dat je teveel of te weinig salaris hebt ontvangen. Dit wordt dan verrekend met je eerstvolgende salaris en dat bedrag vind je hier.

Uit te betalen: Het bedrag dat je krijgt uitbetaald.

Arbeidskorting: Arbeidskorting, dit is een belastingvrije som die verwerkt is in de loonheffing tabellen. De hoogte is afhankelijk van je inkomen en leeftijd.

Blok 4

Betalingsspecificatie: in dit blok staat het bedrag vermeld wat je uitbetaald krijgt, wie de begunstigde is en naar welk rekeningnummer het bedrag wordt overgemaakt. Tevens wordt het weeknummer vermeld waarop het bedrag van toepassing is.

Blok 5

SV-dagen: Totaal aantal Sociale Verzekeringsdagen. Deze zijn de basis voor het berekenen van sociale verzekeringspremies.

Gewerkt: Totaal aantal daadwerkelijke gewerkte dagen.

Pensioen: hier wordt het cumulatief in het jaar betaalde bedrag aan pensioen weergegeven.

Reserveringen

Vakantiebijslag: hier staat het bedrag dat je opbouwt aan vakantiegeld.

Het vakantiegeld (meestal 8% van je brutosalaris) wordt jaarlijks in juni uitgekeerd.

Vakantiedagen in geld: In de laatste kolom vind je het totale bedrag dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan vakantiedagen. Door dit bedrag te delen door jouw bruto-uurloon krijg je het aantal uren dat je op kunt nemen voor vakantie en/of vrije dagen.

Kort verzuim in geld: Ook wel bijzonder verlof genoemd. in fase A met uitzendbeding wordt hier een bedrag voor gereserveerd. Op het moment dat je buitengewoon verlof (kort verzuim) aanvraagt, word je doorbetaald uit deze reservering, mits  het bedrag voldoende is. De reservering wordt in ieder geval tweejaarlijks (in juni en december) uitbetaald. Heb je een ander contract, dan krijg je kort verzuim doorbetaald.

Feestdagen in geld: Heb je een contract Fase A met uitzendbeding, dan reserveer je een bedrag ter compensatie van de feestdagen. In weken met feestdagen worden deze dagen betaald uit deze reservering. Mits het opgebouwde bedrag voldoende is. Heb je een ander contract, dan wordt hier niet apart voor gereserveerd maar krijg je de feestdagen doorbetaald.

Tijd voor tijd: dit zijn de overwerkuren die je op een andere dag vrij op kunt nemen.

Deel deze pagina:

AB Werkt op Twitter
AB Werkt op Facebook