Binnen onze multiculturele organisatie is diversiteit en anti-discriminatie één van de thema’s waar we veel waarde aan hechten. Om discriminatie op de werkvloer te voorkomen, hebben we een gedragscode anti-discriminatie opgesteld. Deze gedragscode is opgesteld ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op de  werkvloer.

Waarom een gedragscode?

Iedereen heeft bepaalde normen en waarden. Die worden bepaald door opvoeding, scholing en de omgeving waar je woont en werkt. Ook AB Werkt heeft als organisatie bepaalde normen en waarden. Zaken die wij belangrijk vinden in de omgang met collega’s, leden, klanten en medewerkers. In deze gedragscode hebben we opgenomen hoe we ervoor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd. Dat vinden we heel belangrijk omdat wij geloven in gelijkheid tussen mensen. We willen nadrukkelijk geen onderscheid maken tussen mensen op basis van bepaalde kenmerken. Daarover lees je in deze gedragscode meer. Ook lees je wat je moet doen als je merkt dat er gediscrimineerd wordt.

Uitgangspunt van de gedragscode

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Op de volgende gronden mag je niet gediscrimineerd worden:

 • Geslacht, genderidentiteit- en expressie;
 • Ras;
 • Leeftijd;
 • Nationaliteit;
 • Godsdienst en levensovertuiging;
 • Politieke overtuiging;
 • Seksuele gerichtheid;
 • Burgerlijke staat;
 • Handicap en gezondheidstoestand;
 • Arbeidsduur; vast of tijdelijk arbeidscontract

De Nederlandse wet over discriminatie

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt op dezelfde manier moet worden behandeld. Daarnaast zijn er specifieke wetten die onze gelijkheid beschermen. De werking van de gedragscode strekt zich primair uit tot AB Werkt als arbeidsorganisatie. De gedragscode is opgesteld om te bevorderen dat binnen AB Werkt het in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet vastgelegde wordt nageleefd. Daarnaast wordt de werknemers duidelijkheid verschaft hoe je bewust of onbewust discrimineren kunt en dient te voorkomen.

De code richt zich op:

 • Het concretiseren van het anti-discriminatie beginsel;
 • Het recht doen aan gelijke kansen ten aanzien van de werknemers en potentiële werknemers
 • De multiculturele bedrijfsvoering van AB Werkt

Het anti discriminatie statement van AB Werkt

 • Wij selecteren kandidaten op basis van hun vaardigheden, talenten en ervaring
 • Wij beoordelen onze kandidaten niet op basis van hun leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, ras of huidskleur, nationaliteit of afkomst, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, geloof, soort contract of arbeidsduur
 • We gaan het gesprek aan met opdrachtgevers die discrimineren en zorgen daarmee voor bewustwording
 • AB Werkt zegt nee tegen discriminatie, ja voor diversiteit

Iedereen gelijke kansen

Wij zien kansen en voordelen in een divers personeelsbestand. Dit zorgt namelijk voor meerwaarde, creativiteit, inspiratie en uiteindelijk leidt dit tot een positieve bijdrage aan onze organisatie!

De verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de gedragscode ligt bij de leidinggevende. Die is goed op de hoogte van de omgangsvormen die passen bij AB Werkt. Daarnaast ziet de leidinggevende er op toe dat de medewerkers binnen een team of afdeling zich niet schuldig maken aan discriminatie. Het personeel wordt op de hoogte gesteld en gehouden van de inhoud van de gedragscode. Waar nodig worden er aanvullende instructies gegeven als hier redenen voor zijn.

Evaluatie

De gedragscode wordt elk jaar geëvalueerd door de personeelsfunctionaris.

Werving & Selectie

Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers dient AB Werkt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, zich uitsluitend te laten leiden door functionele eisen.

Opstellen en plaatsen van advertenties

Bij het opstellen en plaatsen van advertenties voor vacatures, is het belangrijk dat er in de tekst geen voorkeur blijkt ten aanzien van geslacht, leeftijd of afkomst.

Selectiecriteria

De selectiecriteria worden zodanig vastgesteld dat zij geen direct of indirect discriminerende elementen bevatten. Dit uitgangspunt wordt ook gebruikt voor ons selectie-instrument; het assessment.

Onderscheid bij sollicitaties op geslacht, afkomst of leeftijd

We maken geen onderscheid bij sollicitaties op geslacht, afkomst of leeftijd. Dergelijke specifieke vraag vanuit de klant buigen we om van discriminatie naar diversiteit.

Registratie van persoonskenmerken

Bij het inschrijven van uitzendkrachten worden geen aantekeningen gemaakt omtrent;

 • Geslacht, genderidentiteit- en expressie;
 • Ras;
 • Leeftijd;
 • Nationaliteit;
 • Godsdienst en levensovertuiging;
 • Politieke overtuiging;
 • Seksuele gerichtheid;
 • Burgerlijke staat;
 • Handicap en gezondheidstoestand;
 • Arbeidsduur; vast of tijdelijk arbeidscontract

Beoordeling- en functioneringsgesprek

Bij de beoordeling van het functioneren van de werknemer mag etniciteit geen rol spelen.

Klachtenprocedure

Medewerkers die klachten of meldingen over discriminatie hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon, Erwin Bonné of Agnes Vluggen. Deze zorgt voor opvang, hulp, advies en steun aan de medewerker die van mening is slachtoffer geworden te zijn. De meldingen met betrekking tot discriminatie zal de vertrouwenspersoon anoniem registreren.

Contactgegevens
Agnes Vluggen:
Mailadres: agnesvluggen@planet.nl
Telefonisch via 06 – 34 95 30 57

Erwin Bonné:
Mailadres: ebonne@ab-werkt.nl
Telefonisch via 06 – 11 66 55 54

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren