Eénmalige uitkering productiegerichte dierhouderij

Begin 2017 is door de sociale partners LTO Nederland, POV, COBK, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen het akkoord getekend voor de cao Productiegerichte Dierhouderij. Veel uitzendkrachten en werknemers van AB Werkt zijn dagelijks werkzaam bij opdrachtgevers in deze sector. Belangrijk dus om aandacht te besteden aan de belangrijkste zaken die spelen binnen deze cao.

Welke sectoren vallen onder de Productiegerichte Dierhouderij?

Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

Melkveehouderij: het (op)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk;

Varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees;

Pluimveehouderij inclusief broederijen: het (op)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees. Onder broederij wordt verstaan het (op)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren.

Is deze cao bindend voor werkgevers in deze sectoren?

De cao Productiegerichte Dierhouderij is algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat wanneer men als werkgever onder deze bedrijfstak activiteiten verricht, deze cao toegepast moet worden op de werknemers.

Wat is er afgesproken?

De overeengekomen cao is geldig van 1 januari 2014 t/m 31 december 2017 en betreft alle werknemers die werkzaam zijn in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenboerderijen.

Er is onder meer afgesproken dat op 1 januari 2017 de loonschalen met 2,5% stijgen. Eventuele loonsverhogingen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 mogen verrekend worden met de loonsverhoging van 1 januari 2017, zolang het geen toekenning van een trede betreft.

Eénmalige uitkering productiegerichte dierhouderij

Een belangrijk onderdeel in de cao is tevens dat deze werknemers binnen de productiegerichte dierhouderij recht hebben op een éénmalige uitkering per 1 oktober 2017.

De reden voor deze éénmalige uitkering? Ter compensatie voor de periode dat er geen loonsverhogingen zijn geweest wordt er éénmalig een extra loonbetaling gedaan.

Deze uitkering bedraagt 1% van het bruto-jaarloon over de periode 1 oktober 2106 t/m 30 september 2017. Naast de arbeidstijd gerelateerde bruto-loonbestanddelen worden hier ook de vaste toeslagen en vaste uitkeringen bij gerekend. Reiskosten tellen niet mee, aangezien deze onder onkostenvergoedingen vallen.

Lees verder voor de volledige cao productiegerichte dierhouderij .

Pin It on Pinterest