Schrijf je in bij AB!

Eenmalige uitkering productiegerichte dierhouderij

Waarom wordt per 1 oktober 2017 een eenmalige uitkering uitbetaald?

Deze eenmalige uitkering is in de cao Productiegerichte Dierhouderij afgesproken ter compensatie van de periode dat er geen loonsverhogingen zijn geweest. Dit is vastgelegd in artikel 18 lid 4. 

Wat is de grondslag voor deze eenmalige uitkering?

In de cao Productiegerichte Dierhouderij is vastgelegd dat de eenmalige uitkering wordt berekend over het verdiende bruto jaarloon in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017. Alle arbeidstijd gerelateerde bruto- en loonbestanddelen en de vaste toeslagen en uitkering worden hiertoe gerekend. De vakantietoeslag en storings- en bereikbaarheidsvergoeding vallen hieronder, maar de reiskostenvergoeding valt hier weer niet onder, aangezien dit een onkostenvergoeding betreft.

Tellen uitbetaalde overuren en toeslagen mee?

Ja, deze worden meegerekend. Dit wordt allemaal aangemerkt als bruto loonbestanddeel.

Mijn medewerker is op 1 oktober 2017 nog geen jaar in dienst. Geldt de eenmalige uitkering dan ook? 

Ja. De uitkering wordt berekend over het brutoloon dat de werknemer in het afgelopen jaar heeft verdiend in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017. Is de medewerker nog geen jaar in dienst, dan is dit bedrag dus lager. De hoogte van de eenmalilge uitkering wordt hier automatisch op aangepast.

Mijn medewerker is per 1 oktober 2017 uit dienst. Heeft hij/zij dan nog wel recht op de eenmalige uitkering?

Nee, deze medewerker is op 1 oktober 2017 geen werknemer meer in de zin van artikel 2 lid 2 van de cao. Hij/zij kan daarom geen aanspraak maken op de eenmalige uitkering.

Volledige tekst cao

Voor de volledige tekst van de cao klik hier: cao Productiegerichte Dierhouderij