Wijzigingen ABU cao uitzendkrachten

nieuws

De cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen voor uitzendkrachten is per 1 juli 2023 jl. gewijzigd. Al enkele jaren worden er stappen ondernomen om de positie van uitzendkrachten te verbeteren. In dit bericht informeren we je over de ontwikkelingen die van toepassing zijn voor medewerkers van AB Werkt die voor onze opdrachtgevers werken.

AB Werkt houdt zich altijd aan de actuele wet- en regelgeving. De onderstaande wijzigingen zijn of worden per de genoemde data correct doorgevoerd. Medewerkers van AB Werkt zijn geïnformeerd.

Uitzendbeding bij ziekte

 • Alleen als de opdrachtgever bij ziekte van een uitzendkracht daadwerkelijk verzoekt om beëindiging, eindigt de uitzendovereenkomst. Zo oordeelde de Hoge Raad.
  Voorheen eindigde de arbeidsovereenkomst bij ziekte automatisch op basis van de cao en bestond er onderscheid tussen uitzendcontracten met of zonder uitzendbeding. Met ingang van 1 juli 2023 kan het uitzendbeding tijdens ziekte niet meer ingeroepen worden. De uitzendkracht blijft dus in geval van ziekte in dienst bij AB Werkt en behoudt het recht op loon na één wachtdag (ongeacht de contractvorm). Als de uitzendkracht op de einddatum nog steeds ziek is, bestaat een recht op een Ziektewetuitkering.

Periodieke verhogingen en inschaling

 • De uitzendkracht heeft vanaf 1 juli 2023 altijd recht op een periodieke verhoging van salaris. Afhankelijk van de geldende regels binnen de organisatie van de opdrachtgever.
 • Is de verhoging afhankelijk van een beoordeling? Alleen als de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling, kan er géén periodieke verhoging worden toegekend. Zonder beoordeling is AB Werkt verplicht om periodiek te verhogen.
 • De periodieke verhoging moet ook worden toegekend als de uitzendkracht tijdelijk uit dienst is geweest bij de opdrachtgever, maar binnen 9 maanden terugkeert vanuit dezelfde cao.
 • Bij het inschalen van de uitzendkracht moet vanaf 1 juli 2023 rekening gehouden worden met relevante werkervaring. Denk aan ervaring, opleidingen en competenties. Zelfs als dit niet gebruikelijk is in de eigen organisatie. Het is niet meer mogelijk om een uitzendkracht met relevante werkerving te laten starten in de laagste trede van de functieschaal.

Uitbreiding inlenersbeloning en transitievergoeding

 • Vanaf 1 juli 2023 wordt de inlenersbeloning verder uitgebreid met alle toeslagen en bruto-netto kostenvergoedingen. Dat is bovenop de eenmalige uitkeringen, de vaste eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding.
 • Ook kostenvergoedingen, die samenhangen met een dienstverband en de functie, worden toegevoegd. Denk hierbij aan reiskosten, gereedschapskosten etc.
 • Een andere verandering gaat over het recht op een transitievergoeding. Een uitzendkracht die recht heeft op deze vergoeding mag de uitbetaling in plaats van tot 3 maanden nu zelfs 12 maanden na de laatste werkdag vorderen. Dit is veel ruimer dan dat het was.

Rechtspositie en beschikbaarheid

 • Alle type contracten in opvolgende uitzendovereenkomsten binnen fase A krijgen een minimale duur. Dit betekent dat elk contract tenminste 4 weken moet duren. Voorheen was dit alleen zo voor overeenkomsten zonder uitzendbeding.
 • Met de nieuwe cao krijgt een uitzendkracht meer zeggenschap bij het maken van roosters. De uitzendkracht moet tenminste beschikbaar zijn voor het afgesproken aantal contracturen, maar extra beschikbaarheid moet redelijk blijven én altijd in overleg worden afgesproken. Dit mag niet meer de eenzijdige verwachting zijn vanuit een opdrachtgever.

Pensioen

 • StiPP, het verplichte pensioen in de uitzendbranche, heeft aangekondigd dat per 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan de Basisregeling komt te vervallen. Voorheen was deze wachttijd 8 gewerkte weken. Zonder deze wachttijd gaat de uitzendkracht direct vanaf de eerste werkdag deelnemen en onmiddellijk pensioen opbouwen.
 • Met ingang van volgend jaar wordt de leeftijdsgrens voor deelname aan de StiPP Basisregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.
 • Als de uitzendkracht op of na 1 juli 2023 21 jaar wordt, start de telling voor de basisregeling bij week 1. Op dit moment is het nog zo dat de gewerkte weken vóór de 21e ook meetellen.

Gedragscode

In het voorjaar van 2023 heeft de ABU een Gedragscode uitgegeven. AB Werkt staat achter deze code en dag in dag uit handelen we hiernaar. Zowel in onze dienstverlening naar uitzendkrachten als opdrachtgevers. We delen de code via deze link.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden