Vacature Ledenraad – Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland

nieuws

De coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is de full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarisch ondernemers en klanten in de niet agrarische markt. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren. Het werkgebied omvat Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is een coöperatie met 4200 leden, circa 200 medewerkers in vaste dienst en een omzet van €110 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet zo’n 3000 professionals in om haar klanten van dienst te zijn.

AB Werkt brengt arbeid tot waarde door:
 • een ondernemende organisatie te zijn;
 • leden, klanten en medewerkers centraal te stellen;
 • onderscheidend te zijn op het gebied van (vak-)kennis over de bedrijfsactiviteiten van onze leden en klanten;
 • een specialist te zijn op het gebied van HR en arbeidsmarkt
 • een specialist te zijn in onderscheidende diensten (onder andere asbestsanering, klauwverzorging).

De context waarbinnen AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, prijzen staan onder druk, de arbeidsmarkt is heel dynamisch en de overheid stelt hogere formele eisen, waardoor de bedrijfsvoering voortdurend complexer wordt.

AB Werkt Zuid-Nederland kiest een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om met succes te opereren binnen deze context. De organisatie kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+-model. Dat houdt in het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen.

De Ledenraad

Taken

De ledenraad heeft de taken die de wet toekent aan de algemene vergadering van de coöperatie en voorts alle taken die voortvloeien uit de statuten en reglementen van de coöperatie.

De taken en bevoegdheden van de ledenraad omvatten:
 • Statutaire bevoegdheden (ledenzeggenschap)
 • Adviesbevoegdheden (ledeninvloed);

De ledenraad ontvangt de nodige informatie om ledenzeggenschap en ledeninvloed uit te oefenen.

Statutaire bevoegdheden

Tot de statutaire taken en bevoegdheden behoren onder meer:

 1. het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen van de coöperatie, behoudens de reglementen waarvan is bepaald dat deze door een ander orgaan worden vastgesteld;
 2. het benoemen van de leden van de RvC overeenkomstig en met inachtneming van de statutaire regeling;
 3. het vaststellen van de jaarrekening en het in het kader daarvan met inachtneming van de statuten beslissen over de bestemming van de winst;
 4. het beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur en het toezicht daarop door de RvC;
 5. het vaststellen van de vergoeding(systematiek) van de leden van de RvC;
 6. het beslissen over fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie.
Adviesbevoegdheden

De ledenraad kan te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, zowel aan het bestuur als de RvC adviezen geven. Over een aantal onderwerpen wordt – al dan niet periodiek – aan de ledenraad advies gevraagd:

 • signalen van de leden;
 • beleid van het bestuur;
 • ledenbeleid.
Omvang en samenstelling

De ledenraad bestaat uit 30 leden. De ledenraad wordt zodanig samengesteld dat de leden een evenwichtige verdeling kennen over het werkgebied van AB Zuid-Nederland en over de diverse agrarische deelsectoren. De ledenraadsleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van de vacaturecommissie.

Werkwijze

De ledenraad vergadert circa 4 maal per jaar.
De ledenraad vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zelf geen stemrecht heeft in de ledenraad.

Vereisten

De volgende eisen worden gesteld aan de ledenraadsleden:

 • Is lid van de coöperatie;
 • Is betrokken bij de dienstverlening van AB Werkt Zuid-Nederland
 • Is betrokken bij wat er leeft in de sector en is in staat om dit naar voren te brengen;
 • Is herkenbaar en toegankelijk voor leden in zijn regio of in zijn deelsector;
 • Kent de wensen en opvattingen van de leden in zijn regio of in zijn deelsector;
 • Beschikt over een positief imago in zijn/haar regio en deelsector;
 • Is bereid zich door scholing verder te bekwamen;
 • Is in staat om vanuit het collectief belang van de coöperatie te redeneren en rekening te houden met de breedte van de diverse sectoren en over alle regio’s;
 • Stelt zich op als ambassadeur van de coöperatie en is bereid hiervoor taken op zich te nemen;
 • Is bereid om de vergaderingen van de ledenraad en andere relevante bijeenkomsten bij te wonen;
 • Is bereid zijn kennis van de markt en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen beschikbaar te stellen.
Meer informatie en solliciteren

Heeft u interesse in de functie van ledenraadslid bij AB Werkt Zuid-Nederland, stuur dan uw motivatiebrief met CV naar fdelau@ab-werkt.nl. De sluitingstermijn is 15 augustus 2021. Voor meer informatie kunt u bellen 0475-352030.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren