Vacature Raad van Commissarissen – AB Werkt

We zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Commissarissen met brede maatschappelijke oriëntatie en aansluiting met de jongere generatie agrarisch ondernemers. Je bent daarnaast lid van de coöperatie AB Werkt. Hieronder vind je een uitgebreide profielschets en meer informatie over reageren.

Over AB Werkt

De coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is de full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarisch ondernemers en klanten in de niet-agrarische markt. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren.

Het werkgebied betreft de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is een coöperatie met 3500 leden, circa 400 medewerkers in vaste dienst en een omzet van circa € 100 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet ruim 2.500 fte aan vakmensen en flexibele krachten in om haar klanten van dienst te zijn.

AB Werkt Zuid-Nederland brengt deze arbeid tot waarde door:

 • een ondernemende organisatie te zijn;
 • leden, klanten en medewerkers centraal te stellen;
 • onderscheidend te zijn op het gebied van (vak-)kennis over de bedrijfsactiviteiten van onze leden en klanten;
 • een specialist te zijn op het gebied van HR en arbeidsmarkt;
 • een specialist te zijn in onderscheidende diensten (onder andere asbestsanering, klauwverzorging etc.).

De markt waarin AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, rendementen staan onder druk, de arbeidsmarkt wordt krapper en de overheid stelt steeds zwaardere formele eisen aan flex-werkgevers, waardoor de bedrijfsvoering in hoog tempo complexer is geworden.

AB Werkt Zuid-Nederland kent een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om met succes te opereren binnen deze uitdagende context. De organisatie kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+-model. Dat houdt in het bestuur gevoerd wordt door de directie. De leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen.

Bestuur en Raad van Commissarissen staan voor de voortdurende uitdaging om zowel de strategie alsook de bedrijfsvoering zodanig te blijven inrichten dat de continuïteit van de onderneming succesvol gewaarborgd blijft.

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen bestaat uit 4 leden-commissarissen en 2 extern commissarissen. De leden-commissarissen vormen als team een goede vertegenwoordiging van het hele werkgebied en de relevante agrarische deelsectoren.

1.1. Taken

 • De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad ter zijde.
 • Dit betekent dat de RVC een gedegen gesprekspartner is voor het bestuur in het domein van onder andere transitieprocessen, strategische heroriëntatie etc.
 • Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming.  

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat onder andere:

 1. De realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
 2. De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 3. De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 4. Het financiële verslaggevingsproces;
 5. De naleving van wet- en regelgeving;
 6. De verhouding met de leden; en
 7. De voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

1.2   Omvang en samenstelling

Gekozen is voor een RvC bestaande uit zes leden, waarvan er vier coöperatie-lid zijn en twee leden extern zijn (geen lid van coöperatie).  De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen vervullen. De RvC kent een dusdanige diversiteit in onder meer geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid, dat de raad optimaal in staat is zijn taak uit te oefenen, zulks in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.3   Werkwijze

De RvC vergadert ten minste vijf maal per jaar. De RvC bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming, de systematische analyse van de operationele risico’s, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele wijzigingen hierin.

Functie-eisen Leden Raad van Commissarissen

2.1   Algemene vereisten en competenties commissaris

Iedere commissaris:

 1. heeft gevoel en waardering voor de coöperatieve waarden en structuur van de onderneming;
 2. is toegerust op zijn taak en heeft voldoende tijd om deze taak te vervullen;
 3. beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling; van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van deze profielschets;
 4. is bereid zich bij het collectieve toezicht te richten naar het specifieke coöperatieve doel van de onderneming;
 5. handelt consistent vanuit zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie, neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en komt afspraken na.
 6. is in staat goed te luisteren en door te vragen;
 7. is in staat gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen om tot een realistische beoordeling te komen;
 8. identificeert zich met de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming en voelt zich betrokken;
 9. is onafhankelijk, ethisch en integer;
 10. is bereid zich via opleidingen verder te bekwamen.

2.2    Bijzondere eisen interne commissarissen (leden van de coöperatie)      

 1. Is lid van de coöperatie;
 2. heeft positieve betrokkenheid bij de sectoren waarin de coöperatie werkzaam is;
 3. is toegankelijk voor leden;
 4. is loyaal aan de organisatie;
 5. heeft een gezonde visie op de toekomstige ontwikkelingen van de agrarische sector in Nederland en kan dit vertalen naar de strategie en beleid van AB Werkt. 

2.3     Specifiek profiel vacature RVC 2023

 1. Brede maatschappelijke oriëntatie en aansluiting met de jongere generatie agrarisch ondernemers;
 2. Ondernemer in de land- en tuinbouw.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie en reageren

Heb je interesse in de functie van Commissaris bij AB Werkt Zuid-Nederland? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Ingrid Beurskens, (Managementondersteuner) via ibeurskens@ab-werkt.nl of bel voor meer informatie naar 06 – 46 40 12 73. De sluitingstermijn is 31 augustus.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden