De nieuwe coöperatiestrategie: meerwaarde voor élk lid

nieuws

AB Werkt heeft sámen met leden een nieuwe coöperatiestrategie ontwikkeld. Passend bij een groot aantal impactvolle veranderingen die zich voltrekken in de agrarische sector. In dit artikel leggen we de strategie voor de komende jaren voor.

De elementen van meerwaarde

Voor alle leden:

Expertise
AB Werkt deelt expertise op het gebied van arbeid, personeelsvoorziening en werkgeverschap via periodieke nieuwsbrieven, themabijeenkomsten en ledenbijeenkomsten.

Facultatieve keuzes voor ieder lid afzonderlijk:

Bedrijfsverzorging en Reductieregeling
Leden kunnen kiezen voor deelname aan Bedrijfsverzorging (vervanging van de ondernemer bij ziekte, ongeval en vakantie). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen aan de reductieregeling of te kiezen voor hulp zonder reductie tegen het kostendekkende tarief.

Organiseren van een seizoensmatige personeelspiek
Een aantal ondernemers in de agrarische sector heeft gedurende één of meerdere periodes per jaar een seizoenspiek. Dan wordt de inzet van een aantal tijdelijke werknemers gevraagd. In de praktijk worden dan regelmatig internationale werknemers ingezet die dus ook tijdelijk en adequaat in de regio gehuisvest moeten worden. AB Werkt heeft veel ervaring en kennis van internationaal recruitment en ook als het gaat om het huisvesten en te werk stellen van buitenlandse werknemers. Voorwaarde is dat  tijdig duidelijk is hoeveel mensen gevraagd worden voor welk soort werk. En ook de vraag of dit past in het profiel, capaciteit etc. van AB Werkt. In dat geval kan AB Werkt een (gedeeltelijke) garantie op invulling geven.
Natuurlijk kan dit alleen maar onder bepaalde condities zoals een tijdige jaarlijkse forecast, een maximumvolume in bepaalde perioden, een gangbaar profiel van mensen die gevraagd worden en marktconforme condities qua arbeidsvoorwaarden. Ook is een meerjarige loyaliteit noodzakelijk (bijvoorbeeld 3 jaar).

Ledenkorting op Detacheren en Uitzenden
AB Werkt wil leden een voordeel geven op Detacheren en Uitzenden, in de vorm van een ledenkorting. Dit betekent dat leden altijd een lager tarief betalen dan klanten in bijvoorbeeld de MKB-sector voor dezelfde dienstverlening (aard, volume en seizoen zijn natuurlijk ook van invloed).

De basis voor deze meerwaarde

Door in gesprek te gaan met leden, weten we wat we moeten behouden en op welke onderdelen verandering of aanscherping vereist is. Dit zorgt voor een stevig fundament voor de te voeren strategie.

Zeggenschap in boerenhanden
Onze leden willen de zeggenschap graag in “boerenhanden” willen houden. Dus niet het lidmaatschap toegankelijk maken voor ondernemers uit het MKB. Het huidige governance-model, met een rechtstreeks lidmaatschap voor agrarisch ondernemers, ledenvertegenwoordiging in de ledenraad en toezicht door de RvC  wordt daarbij gezien als passend voor de komende tijd.

Bedrijfsverzorging op basis van solidariteit continueren
Leden zijn duidelijk in hun zienswijze over bedrijfsverzorging. Iedereen ziet de structuurverandering van de agrarische sector en onderschrijft dat dit ook consequenties heeft voor de behoefte aan bedrijfsverzorging en de eisen die daaraan gesteld worden. Toch is de unanieme mening dat adequate ziektevervanging ook in de toekomst essentieel is voor een aanzienlijk aantal agrarisch ondernemers. Dus is de opdracht van onze leden aan AB Werkt heel duidelijk: continueer deze dienstverlening. Maar pas het aan, aan de veranderende omstandigheden (dalend aantal leden, gespecialiseerde bedrijven met steeds meer automatisering en eigen personeel). 

Partnership en Wederkerigheid als uitgangspunt:
Het speelveld waarin AB Werkt acteert is de afgelopen jaren complexer en uitdagender geworden. Denk hierbij aan de krappe arbeidsmarkt, wet- en regelgeving op het gebied van flexarbeid, etc.

Het is voor een coöperatie als AB Werkt alleen mogelijk om continuïteit in toegevoegde waarde voor leden te realiseren als deze leden ook een actieve economische relatie met de coöperatie aangaan. Dus ook (een substantieel deel van)  hun arbeidsvraag of behoefte aan dienstverlening op dat gebied bij AB Werkt neerleggen. Als leden uitsluitende een beroep doen op AB Werkt in het geval dat het hen zelf niet meer lukt (noodhulp als ze alles al geprobeerd hebben), wordt de omvang van de vraag ook voor AB Werkt te beperkt, te grillig en onvoorspelbaar. Adequate dienstverlening is dan bijna onmogelijk. In een coöperatief model is partnership en wederkerigheid essentieel. Leden moeten op onze coöperatie kunnen rekenen, maar op hun beurt de coöperatie ook in staat stellen om de continuïteit van de dienstverlening veilig te stellen. Dat doen ze door de behoefte aan deze dienstverlening tijdig te plannen en ook zelf af te nemen.

Waarom een vernieuwde strategie?

In en rond de agrarische sector voltrekken zich in relatief korte tijd een groot aantal impactvolle veranderingen. Dit betekent veel voor agrarisch ondernemers en hun bedrijven. Maar ook voor dienstverlenende, toeleverende en verwerkende bedrijven en coöperaties zijn het roerige tijden. Het aantal ondernemers daalt, bedrijven veranderen qua omvang, toegepaste systemen en technieken etc.

Ook voor AB Werkt hebben deze ontwikkelingen consequenties. Opgericht om boeren en tuinders te vervangen bij ziekte, ongeval en vakantie, zijn in de loop van de afgelopen decennia tal van andere vormen van dienstverlening succesvol geïmplementeerd om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsverzorging veilig te stellen. Voorbeelden van aanvullende diensten naast bedrijfsverzorging zijn: detacheren, uitzenden van regionale en internationale werknemers, werving en selectie, payrolling, en asbestsanering. Aangeboden aan zowel ondernemers in de agrarische sector als ondernemers in het MKB.

In tijden van veranderingen moet je als bedrijf, en dus ook als coöperatie, mee met de tijd. Om toekomstbestendig te zijn en duurzame relaties te kunnen waarborgen. De bovenstaande coöperatiestrategie is ontwikkeld door in gesprek te gaan met onze leden. Daarbij hebben we de leden o.a. inzicht gegeven in:

 • de samenstelling van het ledenbestand;
 • de aard en omvang van de verschillende vormen van dienstverlening;
 • de verdeling van de omzet (leden<->klanten).

 

De actuele status van deze strategie

De omschreven strategie heeft de status van ‘concept. Dit betekent dat deze is besproken met de Ledenraad en ook is toegelicht op de ledenavonden van december lj. Middels dit artikel en item in de nieuwsbrief wordt de strategie gedeeld met alle leden. Via onderstaande button kan (anoniem) gereageerd worden.
De vervolgstap is besluitvorming door de Ledenraad in maart/april, en te verwachten implementatie in 2023-2024.

Geef hieronder een reactie, als lid van onze Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland.

CTA reactie cooperatiestrategie

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden