“Werken aan de coöperatie van de toekomst”

artikel

Een goed resultaat in tijden van corona. De Raad van Commissarissen is trots op de prestatie van AB Werkt. Maar denkt tegelijkertijd na over de toekomst. Bijvoorbeeld door de organisatie én coöperatie nog verder te versterken. RvC-voorzitter Ankie Wijnen vertelt hoe.

Net als het jaar ervoor werd 2021 voor een belangrijk deel overschaduwd door de corona-pandemie.  Dat leidde bij AB Werkt onder meer tot een hoger ziekteverzuim, kosten i.v.m. quarantaine maatregelen en meer werkdruk bij medewerkers. Hierdoor zijn substantieel meer kosten gemaakt, maar daar stond gelukkig de compensatie vanuit de NOW-regeling tegenover. Het gedeelte van de NOW subsidie waarop we feitelijk conform de regeling wel recht hebben maar dat hoger ligt dan de corona gerelateerde kosten zal AB Werkt conform het moreel appél netjes terugbetalen aan de overheid.

Succes dankzij investering

Tijdens deze uitdagende omstandigheden is door de medewerkers van AB Werkt heel hard gewerkt om toch tot een goed resultaat te komen – en dat is gelukt! We zijn daar heel trots op. De Raad van commissarissen is de medewerkers dankbaar dat  ze er zo hard aan getrokken hebben. In 2020 legden we een belangrijke basis voor dit succes. Er zijn maatregelen genomen om de bezetting van de huisvesting voor internationale werknemers te verhogen en daarmee de kosten te verlagen. Ook is toen de organisatie efficiënter ingericht en de structuur aan de top van de organisatie aangepast. Het MT kreeg meer verantwoordelijkheden en sluit aan bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Blijven werken aan verbetering

Ondanks het goede resultaat vinden we het vanuit de Raad van Commissarissen geen reden om achterover te leunen. De wereld om ons heen is turbulent en verandert continu. Zo zag je dat onze huisvesting voor internationale werknemers in 2021 goed op orde was, maar hebben we nu alweer nieuwe uitdagingen door de krapte op de woningmarkt en de toenemende instroom van internationale medewerkers . We voeren thans ook een aantal maatregelen door met als doel om meer internationale medewerkers binnen te halen en langer aan ons te  kunnen binden. Een mooi voorbeeld van hoe we continu blijven werken aan verbetering op alle onderdelen om ook in 2022 en de jaren daarna een goed resultaat te blijven behalen.

Coöperatie in de toekomst

Ook bij onze leden en opdrachtgevers verandert er veel. Zo zien we een daling van het aantal agrarische bedrijven, wat ook betekent dat het aantal leden iets afneemt. Daarnaast verandert de structuur van veel agrarische bedrijven. Ze worden groter en ook het aantal bedrijven met medewerkers neemt toe. Dat betekent dat deze bedrijven bij ziekte in de meeste gevallen zelf intern  helemaal of gedeeltelijk kunnen opvangen. Daarmee verandert ook de behoefte aan bedrijfsverzorging. Daarnaast willen leden weten waar de coöperatie AB Werkt in de toekomst voor staat. We willen niet over een paar jaar achter de feiten aanlopen, maar de discussie nú tijdig voeren.

Alles is bespreekbaar

Natuurlijk hebben we als AB Werkt ideeën over de toegevoegde waarde van de coöperatie in de toekomst. Maar dat willen we primair eerst ook van de leden horen en met hen bediscussiëren. Zij zijn nu als eerste aan zet. We voeren thans een ledendialoog met groepen leden. Daarnaast verruimen we onze blik door te zien hoe andere coöperaties hiermee omgaan. Wat ons betreft zijn er verschillende opties bespreekbaar. Denk aan zaken als: kunnen ook niet-agrarische bedrijven lid worden? Of: is de reductieregeling nog van deze tijd? Eind dit jaar verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de coöperatieve AB Werkt van de toekomst.

Aanpassing RvC

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2021 gewijzigd. Eén extern commissaris was aftredend en niet meer herkiesbaar. Eén ledencommissaris heeft om persoonlijke redenen het RvC lidmaatschap beëindigd.

Omdat de werkorganisatie in 2020 tijdens de kostenreductie is afgeslankt en ook het aantal leden afneemt is ervoor gekozen  om deze positie niet opnieuw in te vullen en met zes commissarissen verder te gaan. Om dit te formaliseren is wel nog een statutenwijziging in 2022 noodzakelijk. Ook wij spelen in op de veranderende wereld on ons heen.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden