Aanpassingen cao voor uitzendkrachten

nieuws

Met ingang van 1 juni 2021 is de CAO voor Uitzendkrachten verlengd. Er is een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd:
(bron: ABU)

Artikel 2 Definities           

In deze cao wordt verstaan onder:

b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, namelijk de ABU en LBV

Artikel 3 Duur, verlenging en beëindiging, tussentijdse beëindiging/wijzigingen

1. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

Artikel 26 Vakantiedagen (percentage aangepast)

7. De uitzendonderneming reserveert 10,82% in 2021* van het feitelijk loon van de uitzendkracht. Dit wordt verhoogd met de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4.

Artikel 27 Feestdagen (percentage in lid 3a aangepast)

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

3. Als de uitzendkracht recht heeft op een feestdag  dan geldt het volgende wat betreft de loondoorbetaling. Voor de loondoorbetaling aan de uitzendkracht tijdens feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt, moet de uitzendonderneming voor ten minste een kalenderjaar voor haar gehele onderneming kiezen voor een van de onderstaande twee opties:

a. De uitzendonderneming reserveert in 2021* 2,16% van het feitelijk loon van de uitzendkracht. Dit wordt verhoogd met de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4. Wanneer het een feestdag is, wordt het feitelijk loon uit de opgebouwde feestdagenreservering betaald, voor zover de reservering toereikend is; of

b. De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen.

De uitzendonderneming moet de uitzendkracht schriftelijk over de keuze informeren. Verandert de keuze? Dan moeten de door de uitzendkracht bij de eerdere keuze verkregen rechten eerst worden afgewikkeld.

Artikel 33 Cao-beloning allocatiegroep

  1. Bij toepassing van de cao-beloning wordt de uitzendkracht ingedeeld in het functieraster zoals opgenomen in Bijlage IV. Alleen wanneer de uitzendkracht wordt ingedeeld in functiegroep 6 of lager kan de cao-beloning worden toegepast. Nadat de functie van de uitzendkracht is ingedeeld in het functieraster wordt het feitelijk uurloon vastgesteld, waarbij de bedragen in kolom I van onderstaande salaristabel gelden als ondergrens.

Na 26 gewerkte weken kent de uitzendonderneming de uitzendkracht een periodiek toe, overeenkomstig het percentage als genoemd in kolom II van onderstaande tabel.

Salaristabel per 1 juli 2021 (zie ook het bericht over verhoging van het WML)

Functiegroep (I)

Beginsalaris

(II)

Periodieke verhoging naar functiegroep

1 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
2 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
3 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
4 € 11,60 2,25%
5 € 12,13 2,25%
6 € 12,72 2,25%

*Voor de minimum feitelijke uurlonen in deze tabel is uitgegaan van de voor deze cao geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week. Bij een normale arbeidsduur bij de opdrachtgever die minder is dan 40 uur per week, dient het uurloon gebaseerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon te worden herberekend, zodat wordt voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Artikel 34 Vakantiewerkers (percentage aangepast)

  1. De bepalingen van deze cao gelden ook voor vakantiewerkers. Maar met dien verstande dat zij in afwijking van artikel 26 voor elke volledige gewerkte werkmaand recht hebben op 13,33 uur vakantie met aanspraak op het feitelijk loon (de uitzendonderneming reserveert in 2021* 8,30% van het feitelijk loon) of een evenredig deel daarvan, eventueel aangevuld overeenkomstig artikel 26 lid 11.

Een vakantiewerker kan geen recht doen gelden op een vergoeding ter zake van kort verzuim / bijzonder verlof en feestdagen conform artikel 27 of 28 of betaling van de wachtdagcompensatie conform artikel 25 lid 4.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden