Schrijf je in bij AB!

Aanpassingen Flexwetgeving

De aanpassingen in de flexwetgeving hebben als doel oneigenlijk en langdurig gebruik van flexcontracten te verminderen. De nieuwe regels gaan vanaf 1 januari 2015 in, met uitzondering van de ketenbepaling, welke op 1 juli 2015 in gaat. Indien op 1 januari 2015 (afwijkende) regels uit een cao gelden, blijven die nog van kracht tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 juli 2016.

Proeftijd
Bij contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van maximaal 6 maanden is geen proeftijd meer toegestaan. Voor arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voor inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2015 blijven de oude regels van toepassing.

Aanzegtermijn
Bij alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Indien de werkgever dit achterwege laat, moet hij de werknemer een vergoeding betalen van een maandloon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien de werkgever te laat aanzegt, geldt de vergoeding naar rato. Geeft de werkgever aan het contract te willen voorzetten, dan moet hij ook de voorwaarden aangeven, anders wordt het contract geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden als voorheen, (maar voor ten hoogste een jaar). Er geldt geen aanzegtermijn als het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging. De aanzegtermijn geldt niet voor contracten die eindigen vóór 1 februari 2015 (anders zou al moeten worden aangezegd voor 1 januari 2015, de ingangsdatum van de wet).

Concurrentiebeding
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen als in de overeenkomst gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Ontbreekt de motivering, dan is het beding nietig. Voor arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voor inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2015 blijven de oude regels van toepassing.

Oproepcontracten
De loondoorbetalingsverplichting kan in de arbeidsovereenkomst alleen voor de eerste 6 maanden worden uitgesloten. Voor een langere periode kan het alleen bij cao, voor in de cao te bepalen functies als de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben (invalkrachten). Deze beperking geldt niet voor uitzendovereenkomsten, daar is de maximale verlenging bij cao 78 weken.

Maximum termijn ketenbepaling
De maximum termijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Dat betekent dat bij een vierde opeenvolgend contract voor bepaalde tijd, of als het laatste contract in de reeks de periode van twee jaar overschrijdt, er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Medewerkers kunnen volgens het reguliere arbeidsrecht dus nog maar twee jaar flexibel ingezet worden.

Afwijking ketenbepaling
Afwijking kan alleen bij cao en de mogelijke afwijking is gemaximeerd: maximaal zes contracten in maximaal vier jaar. Deze afwijking bij cao geldt voor uitzendovereenkomsten of indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering in de sector afwijking noodzaakt. Uitzendkrachten kunnen hierdoor, in combinatie met 78 gewerkte weken in fase A, gedurende 5,5 jaar flexibel ingezet worden.

De ketenbepaling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar, met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week. De ketenbepaling treedt pas in werking op de dag waarop zij 18 jaar worden. De duur van de keten wordt vanaf die dag geteld, en de op die dag lopende arbeidsovereenkomst telt dan als eerste in de keten. De ketenbepaling is ook niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Maximale onderbreking
De tussenpoos die de keten doorbreekt, wordt verlengd naar een periode van meer dan zes maanden. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken.

Overgangsrecht
Indien op of na 1 juli 2015 een (opvolgend) contract wordt gesloten met een tussenpoos t.o.v. het voorgaande contract van zes maanden of korter, telt het voorgaande contract mee in de keten volgens het nieuwe recht. Het oude recht blijft van toepassing op contracten die al golden voor 1 juli 2015. Zij lopen nog van rechtswege af als dat onder het oude recht ook was gebeurd.

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kan voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard, noch rechten eraan ontleend.

AB Werkt op Twitter