Schrijf je in bij AB!

Modernisering ziektewet

Sinds de jaren negentig zijn allerlei maatregelen ingesteld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Vanaf die tijd zijn diverse prikkels geïntroduceerd voor werkgevers en werknemers. In 2002 treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Het gevolg: werkgevers betalen twee jaar lang het loon door van hun zieke werknemers. Ook zijn ze verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Deze maatregelen hebben effect gehad. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is gedaald.

Van WAO naar WIA
In 2006 volgt de wet WIA de WAO op. WIA staat voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de laatste grote wettelijke wijziging om het aantal arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken. Ook deze wetgeving bevat prikkels voor werkgevers en werknemers. Na 104 weken verzuim van werknemers en een UWV-keuring gelden drie varianten:

Arbeidsongeschiktheid

Regeling

Minder dan 35%

Geen regeling, geen uitkering

Tussen 35 en 80%

Tussen 80 en 100%, niet duurzaam

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

80% of meer, duurzaam

IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Hoogte uitkering
De hoogte van de uitkering is dus afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is er sprake van een WGA-uitkering, dan betaalt de werkgever de lasten. Voor de IVA geldt dit niet. De middelgrote en grote werkgever betaalt dan een gedifferentieerde WGA-premie. Ook de wet WIA heeft resultaten opgeleverd. Door strengere toelatingsnormen stromen minder mensen in.

Afwijkende wetgeving geldt hierbij voor ’vangnetters zonder werkgever’, of flexmedewerkers. Hieronder vallen:

Sectorpremie
WGA-lasten van flexmedewerkers die ziek uit dienst gingen en instroomden in de WGA, werden voorheen niet betaald door de werkgever. Die lasten werden gefinancierd vanuit de sectorpremie. Dat gold voor de eerste 104 weken van ziekte (Ziektewet) en voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid (WGA).

55% flexmedewerkers
Uit de WIA Evaluatie in 2010 blijkt dat deze maatregelen effect hebben op de instroom in de WGA vanuit een vast dienstverband. Maar vervolgens blijkt dat liefst 55% van de instroom vanuit de Ziektewet afkomstig is van flexmedewerkers. En dat terwijl slechts een zesde van de beroepsbevolking werkt met een flexibel contract. Achteraf is dit verklaarbaar. Werkgevers voelden zich niet verantwoordelijk voor deze instroom, waardoor ook geen beheersmaatregelen volgden.

Aanvullende wetgeving
Het komt er uiteindelijk op neer dat de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid vele malen groter is bij een tijdelijk dienstverband dan bij een vast dienstverband. Omdat de regering de instroom van zieke flexmedewerkers nog steeds te hoog vindt, komt er nu aanvullende wetgeving.

Nieuwe wet BeZaVa uitgelegd
De wet BeZaVa – Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters – wil verzuim en arbeidsongeschiktheid bij flexmedewerkers terugdringen. Want zij vormen de grootste groep instromers in de WIA. De kosten voor de bijbehorende uitkeringen werden voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als de WGA Flex. De wet is er nu op gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is ontstaan. Ongeacht of u hier als werkgever invloed op uit heeft kunnen oefenen.

Sectorpremie is vervallen
Deze individuele toerekening vindt plaats omdat u sinds 1 januari 2014 geen gemiddelde sectorpremie meer betaalt voor de Ziektewet en de WGA van uw flexmedewerkers. De toerekening is gebaseerd op de uitkeringen die het UWV voor uw onderneming heeft betaald aan uw voormalige flexmedewerkers.

Aparte premie
Sinds 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever – naast de bestaande premie voor WGA Vast – een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA Flex. Deze premie wordt bij middelgrote en grote werkgevers jaarlijks berekend op basis van de uitkeringslasten van ex-werknemers over het kalenderjaar van 2 jaar eerder. Voor 2014 is het refertejaar dus 2012.

Zieke werknemer uit dienst
Is er een ex-werknemer tijdens zijn dienstverband bij u ziek geworden en uiteindelijk ziek uit dienst gegaan? Dan worden zijn uitkeringslasten omgerekend naar een premiepercentage, ongeacht de duur van de eerdere arbeidsovereenkomst. Let op: ook Ziektewetuitkeringen die beginnen tot 28 dagen na uitdiensttreding tellen mee.

Twaalf jaar lang betalen
Ziektewetuitkeringen worden op deze wijze verdisconteerd in de premie ZW Flex, tot maximaal 24 maanden van de ziekte. WGA-uitkeringen van voormalige flexmedewerkers worden doorberekend in de premie WGA Flex zolang de uitkering voortduurt, met een maximum van tien jaar. De mogelijkheid bestaat dus dat u twaalf jaar lang de uitkeringskosten moet betalen van een oud-flexmedewerker!

Sinds 1 januari 2014 heeft u als werkgever dan ook te maken met een wg-premie Werkhervattingskas. Deze is opgebouwd uit drie subpremies:

1.       Premie ZW Flex (sinds 2014 individueel)

2.       Premie WGA Vast (sinds 2006 individueel)

3.       Premie WGA Flex (sinds 2014 individueel)

In hoeverre de uitkeringen aan u worden toegerekend, is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Hiertoe zijn alle werkgevers ingedeeld in drie categorieën. Die zijn gebaseerd op de SV-loonsom van het voltallige personeel in eigen dienst over het gehele refertejaar.

Kleine werkgever (Loonsom tot € 307.000)    

Premie blijft gebaseerd op uitkeringen in de sector (volledig sectorale premie)

Middelgrote werkgever
(Loonsom € 307.000 tot  € 3.070.000)  

Premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector en deels individueel (hoe groter de werkgever, des te meer individueel)

Grote werkgever (Loonsom > € 3.070.000)

Premie volledig gebaseerd op toegekende uitkeringen (volledig individuele premie)

Eigen risicodrager
U kunt publiekelijk via het UWV verzekerd blijven en de individuele premies betalen. Daarnaast biedt de wetgever u de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet en vanaf 2016 voor de WGA Flex. U betaalt dan geen publieke premie, maar verzorgt zelf de verzuimbegeleiding en re-integratie van flexmedewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Aanvullende verzekering
Ook betaalt u  – maximaal twaalf jaar – zelf de Ziektewet- en WGA-uitkeringen. Deze activiteiten worden bij eigen risicodragerschap meestal ondergebracht bij een derde partij. Bij minder grote ondernemingen is aanvullend vaak een verzekering gewenst om bestand te zijn tegen onverwacht hoger uitvallende schadelasten.

AB Werkt kan het werkgeversrisico van u overnemen
Door de nieuwe wetgeving kunnen de schadelasten bij verzuim van uw flexmedewerkers dus twaalf jaar lang individueel aan u worden doorberekend. Dit kan voor u als ondernemer behoorlijke gevolgen hebben. Oók als u maar af en toe seizoenkrachten inzet. Als u uitzend- en payrollkrachten inleent via AB Werkt, loopt u geen werkgeversrisico. Dat ligt dan bij ons. Wij kunnen dit risico controleren doordat ons beleid is afgestemd op structurele schadelastbeperking. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, zeker nu het seizoen eraan komt.

Interessante links
Kijk voor meer informatie ook op:

www.acture.nl/wp-content/uploads/2013/08/20130411-Updated-Whitepaper-Modernisering-Ziektewet.pdf

www.personeelsnet.nl/bericht/nieuwe-ziektewet-betalen-per-zieke-flexwerker-vanaf-2014/

www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_meer_weten_over_verzekering_en_premies/wijziging_financiering_ZW-flex_en_WGA-flex_uitkeringen.aspx

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziektewetuitkering

www.haer.nl